Menu Close

Forumteater

Forumteater

Forumteater er en interaktiv teaterform hvor skuespillere viser et teaterstykke over en situation som er problematisk, dilemmatisk, kritisk eller konfliktuel, og hvor publikum undervejs får mulighed for aktivt at deltage i spillet og ændre spillets udfald.

Navnet ”forumteater” kommer fra det latinske ord: forum. Forum betyder ”torv”, ”mødested”, ”sted for udveksling af meninger” og ”centrum for politisk magt”.

Den brasilianske teaterinstruktør og pædagog Augusto Boal er ophavsmand til forumteater, som er udviklet i 1960´erne. For Augusto Boal var det afgørende at ophæve den ”usynlige” mur mellem skuespillere og publikum ved at åbne for at publikum er med til at bestemme handlingerne og dermed også resultatet af den situation/begivenhed der er i fokus.

Når skuespillere spiller teaterstykket og når frem til et kritisk/konfliktfyldt punkt, griber den person der er forumteaterinstruktør ind og siger stop. Pågældende inviterer nu publikum til at komme med refleksioner over, tanker om og løsningsforslag til andre handlinger i teaterstykket. Publikum kan enten foreslå én eller flere af skuespillerne at spille på en anden måde – gøre og sige noget andet end pågældende gjorde – eller publikum kan selv gå ind og spille i stedet for én eller flere af de skuespillere som spillede i første omgang.  Hele skuespillertruppen kan udskiftes af publikum.

Forumteaterets elementer

Forumteater er en central didaktisk metode i forhold til udvikling af studerendes dømmekraft. ”Det er en form og en undervisningsform, hvor hverken proces eller læringsresultat er givet på forhånd. Og det er en arbejdsform, hvor det er op til den enkelte at deltage aktivt på baggrund af viden og erfaringer koblet med refleksion og dømmekraft. Det er samtidig en arbejdsfor, som udgør en som-om-situation, som ikke sætter andre mennesker i en forsøgs-kanin-position, og vi anser derfor formen for at rumme et etisk potentiale, som gør den velegnet i en læreproces.” (Skjeldmose og Nørgaard, 2014).

Der kan designes forumteaterstykker med udgangspunkt i hjemmesidens autentiske casemateriale. Alle casene rummer kritiske begivenheder, konflikter, dilemmaer og/eller problematiske samarbejdsrelationer mellem professionelle og mellem professionelle og børn, unge, forældre og plejeforældre. Casene er forskellige i forhold til hvilke professioner der indgår i casene. Derfor er valget af konkret case til forumteater afhængig af:

den sammenhæng casen skal bruges i,
de forskellige professionsstuderende der deltager, og
den kritiske begivenhed, den konflikt, det dilemma og/eller de problematiske samarbejdsrelationer som især vurderes som betydningsfulde i processen med udvikling af professionel dømmekraft.
På hjemmesiden kan I finde et eksempel på forumteater med afsæt i casen om Magnus. I casen indgår en sygeplejerske, en socialrådgiver, en familiekonsulent og en ung mor.

Forumteaterets faser

Der konstrueres et tematisk grundspil på baggrund af en case. Grundspillet kan konstrueres dels af underviserne, dels i et samarbejde mellem underviserne og nogle af de studerende eller dels af de studerende.

De studerende læser den case underviserne har valgt ud til forumteateret.

Underviserne spiller grundspillet med de studerende som publikum. På et tidspunkt griber den underviser der er valgt som forumteaterinstruktør ind, siger stop og spillet stopper.

Forumteaterinstruktøren inviterer nu de studerende til at reflektere over, gøre sig tanker om og komme med løsningsforslag til hvordan processen kan forløbe på en anden måde end den måde som spillet er blevet spillet på i første omgang. De studerende inviteres til at komme med løsningsforslag til hvordan en enkelt eller flere af underviserne skal handle, eller de kan selv overtage underviserens rolle/undervisernes roller i spillet. Når der er enighed om at afprøve spillet på en anden måde, spilles spillet igen.

Forumteater kan spilles adskillige gange og med flere/mange studerende på scenen indtil teaterstykket gennemføres og afsluttes på en måde som de studerende finder relevant og fyldestgørende.
Foruminstruktøren hjælper de studerende med at ændre på teaterstykkets forløb i den retning som de studerende ønsker. Samtidig får de studerende adgang til at reflektere over mulige årsager til vanskelighederne og komme med tanker om og løsningsforslag til hvad der vil være hensigtsmæssige og relevante handlinger i forhold til at ændre på grundspillets indhold og proces.

Forumteater giver på denne måde muligheder for at afprøve forskellige løsningsmodeller, indtage forskellige positioner og skifte perspektiver. Samtidig åbner forumteater for udvikling af professionel dømmekraft gennem aktiv deltagelse og de studerendes brug af faglig viden, praksiserfaringer og refleksion. Ifølge Skjeldmose og Nørgaard er det særligt værdifulde ved forumteater at man får ”..lejlighed til at afprøve forskellige alternative replikker og handlinger, og ens medspillere og tilskuere kan være dem der kommer med de forløsende ord og ideer. Forestillingen kan afsluttes med en diskussion, hvor forskellige udfald af spillet perspektiveres og diskuteres.” (Skjeldmose og Nørgaard, 2014)

Reference

Boal, Augusto, 1979, ”For et frigørende teater”, Forlaget Drama

Boal, Augusto, 1985, ”Stop! Det er magisk”, Forlaget Drama

Boal, Augusto, 1995, ”Spil! – øvelser og lege for skuespillere og medspillere”, Forlaget Drama

Skjeldmose, Lise Ovesen og Britta Nørgaard, 2014, ”Dømmekraft, didaktik og dannelse” i Tidsskrift for Socialpædagogik, 17. årg., nr. 2, 2014. Tema: De professionelles dømmekraft

www.creactor.dk/forumteater

www.dacapo.as/forumteater