Menu Close

Opgaver til tværprofessionelt samarbejde

Følgende spørgsmål kan anvendes med henblik på at afklare, om der lovligt må indsamles og videregives oplysninger i de nedenstående cases:

 • Er der hjemmel til at indsamle og/eller videregivelse oplysningerne?
 • Begrund, hvordan kravet om saglighed er opfyldt?
 • Begrund, hvordan kravet om proportionalitet – dvs. afvejningen af hensyn mellem tavshedspligten og det, der forsøges opnået med udvekslingen, er opfyldt (jf. juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde s. 12)

1. Mellem skole og børnehave

Emma og Peter, der er søskende, går henholdsvis på Tjørnebo skole og i Børnehave Tjørnebo. Der er generelt et tæt samarbejde mellem lærerne på skolen og pædagogerne i børnehaven. Emma og Peters forældrene er skilt og børnene bor ved deres mor, der har den fulde forældremyndighed. Emma på 9 år er en stille og lidt indelukket pige, som til tider virker trist. Hun er meget glad for sin lillebror og god til drage omsorg for ham. En lærer på skolen har gentagne gange oplevet Emmas mor lugte af alkohol og i flere af disse tilfælde har hun haft en påfaldende adfærd. Læreren har fortalt det til skolelederen. Skolelederen har ikke oplevet Emmas mor fuld og synes derfor, at det kunne være rart, hvis der var flere, der havde observeret det samme, inden de gør mere ved sagen. Han foreslår derfor Emmas lærer, at han kan gå over til Børnehaven Tjørnebo og spørge, om de også har en mistanke om, at Emma og Peters mor har et alkoholproblem.

 • Må Emmas lærer tage kontakt til Børnehaven Tjørnebo for at oplyse dem om mistanken med henblik på at få be- eller afkræftet den?
 • Må Børnehaven Tjørnebo svare (videregive oplysningerneEmmas lærer, hvis han henvender sig?
 • Skal Emmas lærer videregive sine oplysninger til socialforvaltningen i form af en underretning?
 • Hvis Emmas lærer er i tvivl om, hvorvidt han skal underrette, kan han så drøfte Emmas forhold med andre fagpersoner?

2. Skole og skole – ulovligt skolefravær

Jakob begyndte i 7. klasse på Søby Skole for 5 måneder siden. Han har indtil 7. klasse gået på Vestervangskolen i samme kommuneJakob er ofte fraværende fra skolen og der er ingen oplysninger om, at han har været syg. Skolen undrer sig over, hvorfor Jakob har så meget fravær, da han virker til at trives på skolen, når han møder op og til at have en generelt god trivsel. Søby Skole vil gerne hjælpe Jakob og overvejer derfor at kontakte Vestervangskolen og fortælle om Jakobs store fravær og samtidig få afklaret, om Jakob også havde fravær, da han gik på Vestervangsskolen og hvad denne skoles ovevejelser var, idet Søby skole ønsker at få gode ideer til, hvad den tidligere skole gjorde for at minimere fraværet.

 • Må Søby Skole indhente oplysningerne på Vestervangskolen? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.
 • Må Vestervangskolen videregive oplysningerne? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

3. Børnehave og skole

Jonas går i Børnehaven Kløvervang. Pædagogerne har altid opfattet Jonas, som en lidt anderledes og sensibel dreng, der kræver, at de er ekstra opmærksom på ham i sociale sammenhænge, da Jonas ellers kan have svært ved at navigere i samspillet med sine kammerater. Der har ikke været bevilget ekstra timer til Jonas i børnehaven. Pædagogerne i børnehaven vil gerne give informationen om Jonas’ vanskelighed videre til skolen, da Jonas skal begynde i 0. klasse efter sommerferien. Jonas’ forældre ønsker ikke, at skolen skal informeres, da de mener, at det vil være godt for Jonas at starte på en frisk.

 • Må børnehaven på trods af forældrenes modvilje give informationerne til skolen? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

4. Tværprofessionel drøftelse

Max på 15 måneder går i Vuggestuen Birkebo. Pædagogerne i vuggestuen synes, at Max ser underernæret ud og har også observeret, at han spiser meget lidt. De har endvidere observeret, at han slet ikke vil spise, når forældrene er til stede. Ved opstarten i vuggestuen orienterede Max’s forældre pædagogerne om, at de tidligere har haft problemer med Max i spisesituationer og at de i den forbindelse fik hjælp af kommunens sundhedsplejerske, der anvendte Marte Meo-metoden. Forældrene oplevede, at sundhedsplejerskens indsats virkede, men ønsker dog ikke længere at have kontakt til hende. Når pædagogerne forsøger at tale med forældrene om problemet afviser de, at Max fortsat kan have problemer i forhold til at spise.

Max’s pædagoger er usikre på, hvorvidt Max er undervægtig og hvordan de kan støtte ham i spisesituationen. De overvejer derfor at kontakte sundhedsplejersken for at drøfte Maxs situation.

 • Må pædagogerne i Max’s vuggestue tage kontakt med sundhedsplejersken og udveksle oplysninger med hende? Begrund med henvisning til konkrete bestemmelser?
 • Hvis sundhedsplejersken bliver kontaktet af vuggestuen, er hun så forpligtet til at svare?

5. Mellem privat skole og forvaltningen efter underretning

En privat skole har for en måned siden sendt en underretning til forvaltningen vedrørende Kim, da han var meget udadreagerende. Umiddelbart efter får skolen en kvittering på, at forvaltningen har modtaget underretningen, men siden har skolen ikke hørt noget. Kims lærere drøfter, hvordan de bedst kan støtte op om Kim i skolen. De vil dog gerne vide, om der er sket noget i Kims sag på forvaltningen, så en evt. indsats kan koordineres. Kims lærere, der har sendt underretningen, bliver derfor enige om, at de vil ringe til forvaltningen og høre om der er sket mere i sagen.

 • Kan/skal forvaltningen oplyse Kims lærere, om der er sket noget i sagen og i givet fald hvad? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

6. Børnehave og folkeskole

Anna går i børnehave lige ved siden af den folkeskole, hvor hendes storebror går i 3. klasseAnna er en glad og vellidt pige, der trives godt i børnehaven og i den børnegruppe, hun er en del af. Der er et godt samarbejde mellem børnehaven og Annas mor, dealene har forældremyndigheden over begge børn. Annas mor har meddelt børnehaven, at de må drøfte alt med alle, når det er til Annas bedste.

Anna fortæller sin pædagog, Elin, at hendes far ser syner og hører stemmer i hovedet og derfor ofte er på sygehuset. Elin har en god ven, der lider af skizofreni og er derfor interesseret i, om det er den samme sygdom, som Annas far lider af. Hvis det er tilfældet, så tænker Elin, at hun kan støtte Anna ekstra godt i dagligdagen, da hun ved, hvordan det er at være pårørende til en person med skizofreni. Elin ser ikke Annas mor så ofte, så derfor overvejer hun at spørge en af lærerne på skolen ved siden af, for det kunne jo være om de kendte Annas fars diagnose.

 • Må Elin indhente oplysningerne om Annas far ved pædagogerne i børnehaven? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.
 • Må/skal pædagogerne i børnehave videregive de ønskede oplysninger? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

7. Netværksmøde

Børnehaven har indkaldt til et netværksmøde vedrørende Rasmus, der skal starte i 0. klasse næste skoleårTil mødet er indkaldt Rasmus’ forældre, familierådgiveren, sundhedsplejersken og den lærer, som Rasmus skal have i 0. klasse.

Netværksmødet er indkaldt i samarbejde med forældrene, fordi de er bekymrede for Rasmus’ trivsel, idet han har diabetes og er overvægtig. Formålet med mødet er at udveksle oplysninger om, hvordan den enkelte fagperson opfatter Rasmus’ trivsel og at koordinere en eventuel indsats. Forældrene har givet samtykke til at videregive oplysninger om Rasmus’ sociale trivsel til læreren, sundhedsplejersken og familierådgiveren.

Familierådgiveren har tidligere haft kontakt med familien, idet der har været iværksat foranstaltninger, som ophørte for 4 mdr. siden. Familierådgiveren har ikke haft kontakt med forældrene forud for netværksmødet.

Sundhedsplejersken har fulgt Rasmus til han var 3 år gammel, men har ikke haft kontakt med familien de sidste par år.

Familierådgiveren og sundhedsplejersken har fra tidligere kendskab til, at der er store problemer i hjemmet omkring varetagelsen af kost og medicinering af Rasmus’ diabetes.

 • Må børnehaven videregive de planlagte oplysninger om Rasmus’ trivsel til læreren, sundhedsplejersken og familierådgiveren? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.
 • Må sundhedsplejersken videregive oplysninger til børnehaven, skolen og familierådgiveren? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.
 • Må familierådgiveren videregive oplysninger til børnehaven, skolen og sundhedsplejersken? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

8. Skole og skolefritidsordning (SFO)

Rune går i 1. klasse på Jernalderskolen. Efter skoletid går han i SFO. Runes forældre, Per og Lis, er blevet skilt for 4 måneder siden og han bor nu hos sin far. Runes lærere har observeret, at Rune er blevet tiltagende udadreagerende efter skilsmissen. Klasselæreren sender derfor en mail til Per, der besvarer mailen med oplysningen om, at Lis er blevet indlagt på psykiatrisk hospital med en svær depression og at Rune er påvirket af det. Per ved, at Lis ikke vil have, at det bliver offentlig kendt, at hun er indlagt på psykiatrisk hospital og beder derfor klasselæreren om ikke nævne det for andre.

Runes pædagog i SFO’en kontakter dagen efter Runes klasselærer, da hun er bekymret for Rune. Hun fortæller klasselæreren, at Rune er blevet voldsom i kontakten med andre børn og vil gerne vide om det også er tilfældet i skoletiden. Hun spørger endvidere klasselæreren om han ved, hvorfor der er sket et skifte i Runes adfærd.

 • Må pædagogen indhente oplysninger om Runes adfærd i skoletiden? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.
 • Må klasselæreren oplyse pædagogen om Runes adfærd og Lis’ diagnose? Begrund med henvisning til relevante bestemmelser.

9. Boligforening indkalder til SSP-møde

Boligforeningen Brumleby har i en periode haft problemer med en gruppe unge, der ”hænger ud” på fritidsarealer og parkeringspladser, generer forbipasserende med tilråb, overfald og andre former for chikane. Senest er et kaninbur ved SFO-en blevet brændt ned, og der er mistanke om, at det er nogle fra ”gruppen”, der har gjort det. Formanden for boligforeningen er blevet kontaktet af en vicevært, der har fået nogle navne på unge, der er set i nærheden af det nedbrændte kaninbur. Formanden overvejer at kontakte lokalpolitiet, så der kan blive gjort noget ved problemet.

 • Hvem må politiet indkalde til et såkaldt SSP-møde?.
 • Må skole, SFO og socialforvaltning deltage i mødet?
 • Skal de involverede unges forældre og de unge selv deltage i mødet?

10. Skoleleder indkalder til SSP-møde

Henriette går i 6. kl. og Britt går på 8. kl. på Ringvejens skole. Skolelederen har hørt, at Henriette og Britt i ”det store frikvarter” opholder sig på toilettet sammen med en del andre piger, hvor der foregår en livlig handel med kosmetik m.v. til en særdeles favorabel pris, og rygterne vil vide, at der er tale om varer, der stammer fra butikstyverier i det nærliggende stormagasin.
Skolelederen overvejer at indkalde til et møde, hvor Henriette og Britt, deres forældre, butiksindehaveren, politiet og en repræsentant fra socialforvaltningens familieafdeling skal deltage.

 • Må skolelederen indkalde de nævnte personer til mødet?
 • Har politi og socialforvaltning pligt til at deltage i mødet?
 • Må butiksindehaveren deltage i mødet?
 • Skal HenrietteBritt og deres forældre deltage i mødet?